Wykorzystanie wizerunku

Pojęcie wizerunku

Poprzez wizerunek można rozumieć zarówno podobiznę na zdjęciu lub obrazie, jak i sposób w jaki dana osoba jest postrzegana.

Ochrona wizerunku

Wizerunek osoby fizycznej jako dobro osobiste jest chronione przez kodeks cywilny oraz ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Dodatkowo wizerunek jest uznawany jako dane osobowe i podlega ochronie na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgoda na publikację wizerunku pracownika – elementy niezbędne

Chociaż zgoda na publikację wizerunku nie wymaga formy pisemnej to jednak dla celów dowodowych warto sporządzić pismo które zawiera:

  1. datę i miejsce udzielenia,
  2. cel i zakres wykorzystania wizerunku,
  3. czas, na jaki została udzielona,
  4. podpis pracownika.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno