Portal bezpiecznego e-biznesu

Właściwość miejscowa sądu w sporze konsumenta z przedsiębiorcą

 Właściwość miejscowa sądu w sporze konsumenta z przedsiębiorcą

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

W dobie gwałtownie rozwijającego się handlu internetowego jest czymś zupełnie naturalnym, że miejsca zamieszkania czy też siedziby kupującego i sprzedającego są od siebie oddalone. Można nawet powiedzieć, że dzieląca strony odległość nie ma już większego znaczenia. Co jednak, gdy wskutek sporu strony zdecydują się skierować sprawę do sądu? Który sąd będzie wówczas właściwy miejscowo?

Właściwość miejscowa sądu w sporze konsumenta z przedsiębiorcą

Właściwość ogólna

Zasadą ogólną wynikającą z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego jest reguła zawarta w art. 27 § 1 tej ustawy:


art. 27 Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Mówimy o tzw. właściwości ogólnej miejscowej, która ukształtowała się w prawodawstwie jeszcze od czasów rzymskich. Wyrazem tego jest rzymska paremia „Actor sequitur forum rei”. Według tej paremii powód winien pozwać stronę przeciwną przed sąd (magistrat) tego miejsca, w którym pozwany (przeciwnik) ma stałe miejsce zamieszkania.

W przypadku gdy powodem jest konsument powinien on zatem pozwać przedsiębiorcę przed sąd właściwy miejscowo dla jego siedziby. Wiązałoby się to z uciążliwością dla konsumenta, który chcąc uczestniczyć w procesie musiałby osobiście fatygować się często daleko poza miejsce swojego zamieszkania. Przedsiębiorca byłby zatem w pozycji uprzywilejowanej.

Właściwość przemienna

Oprócz właściwości ogólnej przepisy prawa ustanawiają w określonych przypadkach także jej szczególne modyfikacje. Pojawia się wówczas właściwość wyłączna oraz właściwość przemienna. Pierwsza z nich wyłącza zasadę ogólną i ustanawia wyjątek od reguły, np. w przypadku sporu o nieruchomość, kiedy to właściwy miejscowo sąd musi leżeć w okręgu, w którym nieruchomość jest położona.

Nas interesuje właściwość przemienna wskazana w przepisach od art. 31 do 37(1) k.p.c. Przemienność oznacza, że powód będzie miał do wyboru albo sąd wyznaczony według właściwości ogólnej, albo według innej zasady wskazanej w tych przepisach. W przypadku sporu konsumenta z przedsiębiorcą na tle umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym zastosowanie znajdzie art. 34 k.p.c:


art. 34 Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.

Jak więc widzimy – oprócz siedziby przedsiębiorcy pojawia się kolejna lokalizacja wyznaczająca właściwość miejscową sądu, którą jest miejsce wykonania umowy.

Miejsce wykonania umowy

Aby określić miejsce wykonania umowy sprzedaży rzeczy zakupionej w sklepie internetowym, należy wpierw zająć się ustaleniem świadczeń stron. Sprzedający zobowiązany jest wydać rzecz kupującemu. Jeżeli więc wydanie rzeczy kupującemu nastąpiło w miejscu jego zamieszkania, to jest to jednocześnie miejsce wykonania umowy. W takiej sytuacji konsument może więc skorzystać z właściwości przemiennej i skierować przeciwko przedsiębiorcy powództwo do sądu właściwego miejscowo według swojego miejsca zamieszkania.

Zakres stosowania właściwości przemiennej

Właściwość przemienna wynikająca z miejsca wykonania umowy może być z powodzeniem stosowana przez konsumenta w sporach z przedsiębiorcą wynikających np. z rękojmi czy gwarancji, w których roszczenie dotyczy wykonania umowy. Np. w zakresie żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, czy też obniżenia ceny z powodu wady.

W doktrynie i orzecznictwie podnosi się jednak stanowisko, według którego właściwości przemiennej z art. 34 k.p.c. nie można stosować w przypadku roszczeń dotyczących odstąpienia od umowy. Powództwo takie nie zmierza bowiem do wykonania umowy.

Komentarze

‹ Poprzedni artykułJak przestępcy wykorzystują BLIK? Następny artykuł ›Oszuści podszywają się pod PayPal

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2021. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się