Portal bezpiecznego e-biznesu

O znaku CE słów kilka

 O znaku CE słów kilka

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi

Skrót pochodzi od francuskiego Conformité Européenne. Znak CE jest deklaracją producenta, że oznakowany nim wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.

O znaku CE słów kilka

Nie jest to więc jedynie znak o znaczeniu marketingowym czy handlowym. Nie jest to także znak świadczący o pochodzeniu wyrobu (np. z Unii Europejskiej) ani też nie odnosi się do jakości oznaczonego nim produktu. Tym bardziej nie jest to skrót od domniemanego „China Export” choć zauważyć należy, że na niektórych zwłaszcza tanich produktach chińskiego pochodzenia można spotkać się z oznaczeniem CE w formie odbiegającej od wzorca znaku Conformité Européenne zawartego w decyzji Rady 93/465/WE przedstawionego poniżej. W chińskiej wersji znaku literki C i E znajdują się bliżej siebie, a środkowa belka w literze E jest wyraźnie dłuższa:


Znak CE


Produkty wprowadzane do obrotu na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych.
Podmiot wprowadzający dany produkt na rynek musi dopełnić czynności związanych z oceną zgodności tego produktu. W naszym kraju aktem prawnym regulującym te kwestie jest obecnie Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Przykładowo, żarówki LED muszą być zgodne z aktualnym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia 2 czerwca 2016 r.


Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ten akt prawny określa zasady dotyczące wymagań, jakim muszą sprostać wprowadzane na rynek wyroby. Znajdziemy w nim także warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, oraz sposób zgłaszania autoryzowanych jednostek i laboratoriów Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej. Ustawa o systemie oceny zgodności dotyczy więc kwestii związanych bezpieczeństwem większości wyrobów, z którymi spotykają się typowi konsumenci. Podstawowym celem ustawy jest eliminowanie stwarzanych przez wyroby zagrożeń dla życia lub zdrowia użytkowników.

Ustawa w znacznym stopniu ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy. Wprowadza na grunt polski dyrektywy Unii Europejskiej. To oznacza, że wyrób poddany ocenie zgodności w Polsce może być wprowadzony do obrotu na terytorium wszystkich krajów członkowskich UE.

Jak przebiega proces oceny zgodności

Ocena zgodności powinna zostać dokonana w czasie badań wyrobu przez jego producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Wówczas nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez niezależne od dostawcy i odbiorcy laboratorium. Inna sytuacja zachodzi, gdy wyrób podlega dodatkowym wymaganiom nakładającym obowiązek przeprowadzenia badań w laboratorium niezależnym, posiadającym akredytację lub notyfikację. Wtedy producent lub jego upoważniony przedstawiciel ma obowiązek zwrócić się do takiego laboratorium w celu przeprowadzenia badań wyrobu.


Proces oceny zgodności wyrobu może zostać zakończony certyfikacją. Warunkiem wydania certyfikatu zawsze jest pozytywny wynik oceny weryfikowanego wyrobu, przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel po potwierdzeniu zgodności wyrobu lub procesu jego wytwarzania z wymaganiami zasadniczymi, zobowiązany jest, gdy zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, wystawić deklarację zgodności. Deklaracja zgodności wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną powinny być przechowywane przez 10 lat i okazywane na żądanie uprawnionych organów.

Producent lub upoważniony przedstawiciel na własną odpowiedzialność umieszcza oznakowanie CE na produkcie, po udowodnieniu, iż spełnia on zasadnicze wymagania dyrektyw. Podkreślić należy, że nie wszystkie dyrektywy nowego podejścia wymagają oznakowania CE. Jeżeli na mocy odrębnych przepisów w fazie kontroli uczestniczyła jednostka notyfikowana, za znakiem CE umieszcza się także jej numer identyfikacyjny.

Sankcje prawne

Prawo zakazuje wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobów nieposiadających oznakowania zgodności CE w przypadku, gdy wyroby te podlegają takiemu oznakowaniu. Rozdział 8 Ustawy specyfikuje wysokie kary pieniężne za wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Wysokość kar ustala właściwy organ nadzoru rynku i może wynosić nawet do 100.000 zł.


Komentarze

‹ Poprzedni artykułNowe oszustwo! Faktura od Krajowej Administracji Sądowej. Następny artykuł ›Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami!

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się