Portal bezpiecznego e-biznesu

Ksero umowy to nie dowód jej zawarcia

 Ksero umowy to nie dowód jej zawarcia

Lexlab Bezpieczne regulaminy sklepów i serwisów internetowych Wycena usługi
Bardzo często, podczas kompletowania dokumentów do pozwu pojawia się pytanie klientów dotyczące poszczególnych dokumentów, a mianowicie „Czy trzeba składać oryginał tego pisma?”.
Ksero umowy to nie dowód jej zawarcia

Sąd pracuje na oryginałach

Oczywiście możemy załączyć do pozwu kserokopię dokumentu jednak, aby sąd tego rodzaju odpis mógł uznać za dowód musi być poświadczony za zgodność z oryginałem np. przez profesjonalnego pełnomocnika występującego w sprawie. W innym przypadku strona nie uzyska korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ brak prawidłowo złożonych dokumentów może doprowadzić do pominięcia dokumentów złożonych przez stronę oraz spowodować wydanie niekorzystnego rozstrzygnięcia. Tak jak to miało miejsce w sprawie toczącej się przez Sądem Rejonowym w Giżycku.

Brak oryginały powodem oddalenia pozwu

W sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Giżycku, powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty ok. 2100 zł od pozwanej. Wyjaśnił, że pozwana zawarła umowę pożyczki ze spółką prawa handlowego. Dzięki zawartej umowie pozwana uzyskała pieniądze, ale później nie spłaciła zadłużenia - zgodnie z harmonogramem spłat. Wierzytelność wobec pozwanej została następnie sprzedana powodowi – wskazano w pozwie. Pozwana nie wniosła odpowiedzi na pozew i nie stawiła się na rozprawie.

Sąd rejonowy uznał, że zachodzą podstawy do wydania wyroku zaocznego, biorąc pod uwagę brak przedstawienia przez pozwaną stanowiska w sprawie (art. 339 § 1 k.p.c) Sąd uznał, że powództwo nie zostało wykazane i należało je oddalić. Sąd zwrócił uwagę, że choć pozwana nie stawiła się w sądzie, zapadł dla niej korzystny wyrok. Sąd nie wydaje bowiem wyroku zaocznego uwzględniającego powództwo, jeśli twierdzenia powoda budzą wątpliwości co do zasadności jego żądania. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że jeśli twierdzenia i dowody przedstawione przez powoda są niekompletne, to sąd powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe, by wyjaśnić wątpliwości.

Powód nie udowodnił istnienia wierzytelności – ocenił sąd rejonowy.

Jak zaznaczył sąd:

Powód nie przedstawił bowiem w sądzie oryginału umowy cesji wierzytelności. Przedłożył on jedynie kserokopię tej umowy. Tymczasem dowodem w postępowaniu cywilnym powinny być oryginały dokumentów. Kserokopia, która odwzorowuje oryginalny tekst, może być uznana za odpis dokumentu, o ile zostanie ona poświadczona.

W orzecznictwie wskazuje się, że niepoświadczona podpisem strony kserokopia nie stanowi dokumentu, a więc nie jest dowodem. Takie zapatrywanie wyraził np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie II CSK 557/08 (LEX nr 584200). Nie można uznać jej za dowód w rozumieniu art. 308 k.p.c.

Sąd rejonowy podkreślił dodatkowo, że:

Ksero może być dowodem, o ile zawiera ono oświadczenie o istnieniu oryginału o treści i formie odwzorowanej kserokopią. Powód takiego dowodu jednak nie przedłożył. W aktach znajduje się wydruk wyciągu z elektronicznego załącznika do umowy cesji. Nie oznacza to, że istnieje wierzytelność, a więc brak jest dowodu, że powód może dochodzić zapłaty od pozwanej.

Źródło wiedzy: Prawo.pl

Komentarze

‹ Poprzedni artykułZalecamy ostrożność podczas zakupów w sklepie flyszop.pl Następny artykuł ›Czy mogę otworzyć przesyłkę kurierską przed podpisaniem odbioru?

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco, czuj się bezpiecznie w sieci.
Wcale nie spam. Zapisz się do Newslettera.

Legalniewsieci.pl © 2020. Realizacja: Bling SH. Kodowanie: weboski.

Legalman

Logowanie


Nie masz jeszcze konta?

Zachęcamy do założenia konta.
Rejestracja zajmie Ci tylko chwilę.
Zarejestruj się