Co robić z wezwaniem od Prezesa UOKiK?

19 czerwca 2017, 08:34 , autor: Mirosław Dyka (legalniewsieci.pl)

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz działalność gospodarczą obejmującą obrót handlowy z konsumentami. Może więc się zdarzyć, że otrzymasz pismo od Prezesa UOKiK (jednej z 9-ciu delegatur) z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w określonej sprawie oraz przedłożenia związanych z tym dokumentów. Przykładowo sprawa może dotyczyć treści regulaminu, który obowiązuje w twoim sklepie internetowym, a konkretniej jakiegoś zapisu, który wzbudził wątpliwości u organu nadzoru.
Co robić z wezwaniem od Prezesa UOKiK?

Na tym etapie mamy do czynienia z tzw. postępowaniem wyjaśniającym, uregulowanym w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 48. W treści pisma znajdziemy wówczas odniesienie do tego przepisu. Istotne jest, że nie jest to jeszcze żadne z postępowań „merytorycznych”, więc nie ma jeszcze konkretnego powodu do obaw. Rodzaje postępowań są określone w art. 47 ww. ustawy:

  1. wyjaśniające
  2. antymonopolowe
  3. w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
  4. postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W postępowaniu wyjaśniającym najistotniejsze jest zrealizowanie przez przedsiębiorcę obowiązku informacyjnego, opisanego w art. 50 ustawy. Celem tego postępowania jest, jak sama nazwa wskazuje, dokładne wyjaśnienie stanu sprawy i zebranie materiału dowodowego przed ewentualnym podjęciem lub zaniechaniem przez organ wszczęcia jednego z postępowań następczych. Należy więc uważnie zapoznać się z treścią wezwania, przedstawić organowi dokładne wyjaśnienia oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jeżeli zażądano określonych dokumentów, np. wersji regulaminu sklepu internetowego obowiązującego w innym, przeszłym okresie – należy taki regulamin załączyć do odpowiedzi. Standardowo organ wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących obrotu uzyskanego przez przedsiębiorcę za ostatni rok obrotowy oraz wpisu do CEIDG.

Oprócz precyzyjnego wskazania zakresu i celu żądanych przez organ informacji, w wezwaniu musi zostać określony termin zrealizowania obowiązku przez przedsiębiorcę. Najczęściej wynosi on 14 dni. Można w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Prezesa o jego przedłużenie, jednak najważniejsze jest, by terminu nie zaniedbać i aktywnie zareagować. Przedsiębiorca, który uchybił terminowi do złożenia wyjaśnień, naraża się niestety na karę finansową wskazaną w art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy – nawet do 50 000 000 euro. W praktyce organ stosuje w takich przypadkach kary od 1 000 zł wzwyż, zależnie od skali rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Podsumowując podkreślić należy, że wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedłożenia określonych dokumentów nie jest równoznaczne z tym, że organ postawił przedsiębiorcy jakieś zarzuty. Nie znaczy to bynajmniej, że można takie wezwanie zbagatelizować, gdyż brak reakcji spowoduje nie tylko wszczęcie kolejnego postępowania merytorycznego, ale także nałożenie na przedsiębiorcę kary pieniężnej. Od przedsiębiorcy zależy, czy będzie w stanie wyjaśnić okoliczności podnoszone w otrzymanym zawiadomieniu. Zaś uzyskanie przez urzędników właściwej, umotywowanej prawnie i korzystnej z punktu widzenia przedsiębiorcy odpowiedzi, może zadecydować o pozytywnym dla przedsiębiorcy zakończeniu wszczętego postępowania.


Czytaj również

Komentarze

Legalniewsieci.pl © 2018

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno