Wezwanie do zapłaty

W prowadzeniu działalności gospodarczej może się zdarzyć sytuacja w której, kontrahent z różnych względów nie ureguluje ciążącego na nim zobowiązania. Jeżeli wyznaczony na fakturze termin zapłaty upłynął, konieczne jest wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty zobowiązania.

Elementy wezwania

Prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty musi zawierać następujące elementy:
  1. data sporządzenia wezwania,
  2. określenie wierzyciela - podmiot który domaga się zapłaty (nazwa, adres siedziby, NIP)
  3. określenie dłużnika (nazwa, adres siedziby, NIP)
  4. precyzyjne określenie wymagalne zobowiązania (kwoty zadłużenia oraz stosunku prawnego, z którego wynika zadłużenie)
  5. termin, do którego zapłata powinna być dokonana,
  6. wskazanie sposobu spłaty zobowiązania (informacja, gdzie i w jaki sposób można dokonać spłaty)
  7. podpis wierzyciela

Informacja o konsekwencjach braku zapłaty

W treści wezwania do zapłaty należności nie wolno stosować bezprawnych gróźb bądź innych ostrzeżeń sprzecznych z prawem. Tego rodzaju działania mogą narazić wierzyciela na odpowiedzialność karną.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno