Protokół Zdawczo-Odbiorczy (mienie)

Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracownika

W związku z powierzeniem pracownikowi mienia w celu realizacji umowy jest on zobowiązany do jego odpowiedniego zabezpieczenia oraz rozliczenia się niego po ustaniu stosunku pracy.

Przesłanki odpowiedzialności pracownika

Podstawowymi przesłankami odpowiedzialności pracownika są:

  1. Noszące charakter bezprawności naruszenie obowiązków pracowniczych,
  2. Wina pracownika,
  3. Wyrządzenie szkody pracodawcy,
  4. Istnienie ścisłego związku między powstałą szkodą a naruszeniem obowiązków.

Wyłącznie odpowiedzialności pracownika

Jeżeli pracownik udowodni, że szkoda na mieniu powstała z przyczyn od niego całkowicie niezależnych, będzie mógł się zwolnić z odpowiedzialności.

Czynnikiem, którym również może mieć wpływ na wyłącznie odpowiedzialności jest brak niezbędnych warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego pracownikowi mienia. Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą z działalności w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Legalniewsieci.pl © 2019

Realizacja strony weboski

e-Gazela Biznesu

Trwa generowanie dokumentu...

REKLAMA

zamknij okno